Home Aanbod Over mijzelf Tarieven Info Contact
Algemene Voorwaarden Jinera Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op mondelinge en schriftelijke offertes of overeenkomsten of met alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Artikel 2. Bedrijfsomschrijving Jinera richt zich op training, coaching en begeleiding van kinderen/jongeren/volwassenen, hun ouders en professionele begeleiders op het gebied van persoonlijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Jinera is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70265860 Artikel 3. Prijzen en offertes De tarieven die Jinera hanteert zijn te vinden op www.jinera.nl of zijn bepaald in overleg met de samenwerkende instanties (contractueel vastgelegd). Jinera behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen. De opdrachtgever zal hier te allen tijde schriftelijk van op de hoogte worden gesteld. Offertes zijn vrijblijvend en vervallen na 30 dagen. Een overeenkomst komt tot stand wanneer partijen mondeling of schriftelijk tot overeenstemming zijn gekomen. Jinera zal de afspraken schriftelijk vastleggen. Artikel 4. Betalingsvoorwaarden Betaling dient te geschieden door overmaking op het rekeningnummer NL16TRIO0338768467 t.n.v. A.V. Klomp o.v.v. het factuurnummer. Wij hanteren een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum. Artikel 5. Verzuimen betaling Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn. Artikel 6. Ontbinding van de overeenkomst 6a. Ontbinding van de inschrijving voor trainingen dient schriftelijk te geschieden. Wanneer de overeenkomst 6 weken of langer voor aanvang van de training schriftelijk is ontbonden zal het betaalde cursusgeld binnen 14 dagen op de rekening worden teruggestort onder inhouding van 30% van het cursusgeld voor gemaakte kosten. Bij ontbinding van de inschrijving binnen 6 weken voor de training wordt geen terugbetaling gedaan. Dit geldt tevens wanneer de training voortijdig wordt beëindigt. 6b. Wanneer sprake is van een situatie van overmacht waardoor de cursist onmogelijk de cursus kan volgen zullen partijen zich inspannen de cursist alsnog de cursus op een ander moment te laten volgen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Wanneer dit niet mogelijk is blijft punt 6a van kracht. 6c Wanneer de cursist een trainingsdag niet aanwezig kan zijn, kan dit via e-mail of telefoon worden doorgeven, bij voorkeur minimaal 24 uur voor de les. Terugbetaling van het trainingsgeld voor gemiste bijeenkomst(en) is niet mogelijk. Inhalen van gemiste lessen is in overleg mogelijk. Inhalen van een les kan alleen in overleg en indien er plek is. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. 6d. Mocht een training door overmacht niet door kunnen gaan, dan heeft Jinera het recht een andere datum vast te stellen. Mocht de cursist hier niet aan deel kunnen nemen dan heeft de opdrachtgever geen recht meer op terugbetaling van het cursusgeld. Artikel 7. Niet nakomen afspraak Wanneer een afspraak voor individuele begeleiding niet kan worden nagekomen dient dit ten minste 24 uur voordat de afspraak plaats vindt schriftelijk te worden gecommuniceerd. Er zullen dan geen kosten in rekening worden gebracht. Jinera spant zich in op zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak in te plannen. Bij annulering van de afspraak binnen 24 uur voor de afspraak zullen de kosten alsnog in rekening worden gebracht. Artikel 8. Overige voorwaarden voor trainingen Bij onvoldoende deelnemers behoudt Jinera zich het recht voor de training te annuleren. Het cursusgeld wordt dan per omgaande terugbetaald. Artikel 9. Aansprakelijkheid Deelname aan een training van Jinera geschiedt volledig op eigen risico. De cursist blijft verantwoordelijk voor zijn/haar eigen handelen. Jinera kan door cursisten niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en/of indirecte gevolgen van hun handelen. Jinera is niet aansprakelijk voor eventueel letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is Jinera aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de cursussen. Wkkgz Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent. Klachtenfunctionaris Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Klik hier voor onze klachtenregeling Geschilleninstantie Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 1 januari 2017 is mijn praktijk bij Quasir/ Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.
Begeleiden van jongeren naar hun trotse en sterke zelf
f
in
06-43558019 info@jinera.nl
f